Słowniczek Walutowy . . .

Ask price - cena, po której waluta jest sprzedawana na rynku, a po której inwestor może kupić walutę bazową w danej parze.

Analiza techniczna - analiza przebiegu notowań na rynku. Polega na obserwacji zmian cen w celu prognozowania przyszłych zmian kursów. Dzięki śledzeniu wykresów i wskaźników możliwa jest identyfikacja aktualnego trendu. Celem tej analizy jest rozpoznanie trendów we wczesnej fazie ich rozwoju. Analiza techniczna należy obok analizy fundamentalnej do najpopularniejszych metod oceny instrumentów finansowych stosowanych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Początki historii analizy technicznej sięgają XVII wieku. U jej współczesnych podstaw leży teoria ogłoszona przez Charlesa Dowa w początkach ub. stulecia, która stała się przełomowym elementem w rozwoju metod analizy rynku.

Aprecjacja - wzrost kursu waluty A względem waluty B, powstały w wyniku przewagi popytu na walutę A nad podażą, oznaczający wzrost siły nabywczej tej waluty.

Bid price - cena, po której rynek gotowy jest kupić określoną walutę w kontrakcie walutowym lub krosowym., a po której inwestor może sprzedać walutę bazową w danej parze.

Broker - osoba fizyczna lub firma, obsługujaca zlecenia kupujących i sprzedających. Na rynku FOREX brokerem jest podmiot, który udostępnia graczom platformę handlową. Kojarzy on ze sobą kupujących i sprzedających w zamian za prowizje płaconą przez inicjatora lub obie strony.

Bank centralny - instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego oraz zarządzająca polityką monetarną państwa. Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa, bądź podporządkowana państwu.

Carry trade - strategia spekulacyjna, w której inwestorzy zadłużają się w walucie o niższej stopie procentowej, aby sfinansować zakup wyżej oprocentowanych aktywów. Inaczej mówiąc, jest to wykorzystywanie różnic w oprocentowaniu walut lub innych instrumentów finansowych.

Cena spot - kurs wymiany dwóch walut za wartość spot, rozliczaną w czasie dwóch dni. Podawana w konwencji amerykańskiej w stosunku do dolara, cena jednej z walut

Deflacja - przeciwieństwo inflacji. Ograniczenie podaży pieniądza na rynku, powodujące wzrost jego siły nabywczej a tym samym spadek cen dóbr i usług. O deflacji mówimy gdy stopa inflacji spada poniżej zera.

Deprecjacja - spadek wartości waluty A względem waluty B w systemie płynnych kursów walut, spowodowany różnymi procesami gospodarczymi. Oznacza obniżenie siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych.

Derywat - tzw pochodny instrument finansowy, rodzaj papierów wartościowych których cena zależy od wartości lub właściwości towarów/instrumentów finansowych zwanych instrumentami bazowymi.

Dewaluacja – reforma pieniężna która polega na sztucznym obniżeniu sztywnego kursu pieniądza krajowego w stosunku do złota albo walut zagranicznych spowodowany oficjalną decyzją władz

Długa pozycja – sytuacja, w której gracz posiada walute która w parze jest walutą bazową. Inaczej mówiąc, pozycja, która przynosi zyski, kiedy cena rynkowa rośnie.

Dźwignia finansowa - mnożnik pozwalający zakontraktować dużą pozycję w sytuacji gdy posiadany kapitał jest nieporównywalnie mniejszy.

Forward - czyli transakcja terminowa, jest to transakcja zawarta na datę w przyszłości. W chwili zakupu lub sprzedaży zasobu X za Y ustalany jest kurs po jakim zostanie dokonana transakcja oraz wielkość transakcji, natomiast fizyczna dostawa zasobów musi nastąpić w ściśle określonym dniu w przyszłości.

Hiperinflacja - bardzo wysoka inflacja która prowadzi do gwałtownego spadku wartości pieniądza. Za umowną granicę hiperinflacji przyjmuje się wzrost cen o co najmniej 50% w ciągu jednego miesiąca.

Hedging - kombinacja otwieranych pozycji zmniejszająca ryzyko strat polegająca na doborze do portfela aktywów o przeciwnie skorelowanych trendach.

Inflacja - wzrost poziomu cen w gospodarce powodujący spadek wartości waluty. Najczęściej spowodowany jest wzrostem podaży pieniądza. Stopień nasilenia inflacji określa stopa inflacji, wyrażająca w procentach wzrost poziomu cen w okresie badanym w stosunku do okresu przyjętego przez ustawę. We współczesnej gospodarce światowej inflacja występuje powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach.

Koszyk walutowy - system wyceny wartości międzynarodowej jednostki walutowej SDR. Począwszy od 1 lipca 1974, Międzynarodowy Fundusz Walutowy codziennie ustala kurs na podstawie tzw. koszyka walut, w skład którego wchodzą waluty z16 krajów, których udział w handlu światowym jest nie mniejszy niż 1 procent.

Kurs walutowy – zmieniająca się w czasie cena płacona w walucie krajowej za jednostkę lub 100 jedn. waluty obcej. Kurs walutowy może być stały (ustalany jest przez rząd) lub zmienny (ustalany jest przez rynek w oparciu o relację pomiędzy popytem a podażą).

Korekta - wyraźne wzrosty lub spadki cen związane z odreagowaniem wcześniejszego trendu.

Krótka pozycja - sytuacja, w której gracz posiada walute która w parze jest walutą kwotowaną. Inaczej mówiąc, pozycja, która przynosi zyski, kiedy cena rynkowa spada.

Kurs krosowy - kurs wymiany dwóch walut względem siebie wyliczany bezpośrednio na podstawie kursów obu tych walut w stosunku do amerykańskiego dolara.

Kwotowanie - para cen bid i ask czyli kurs waluty A kwotowany w jednostce waluty B.

Lot - podstawowa miara wielkości przy transakcjach walutowych równa zawsze 100 000 jednostek waluty bazowej (np. 1 lot EURUSD to 100 000 EUR).

LIBOR - stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku miedzynarodowym w Londynie (London Interbank Offered Rate), ustalana codziennie o godzinie 11:00 GMT

Międzynarodowy Fundusz Walutowy - powstała w 1946 roku, międzynarodowa organizacja zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Zrzesza obecnie 186 państw, którym w razie potrzeby pomaga utrzymać w ryzach bilans płatniczy poprzez udzielanie koniecznych kredytów. Rządy tych krajów w zamian zobowiązane są do przeprowadzania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących.

Para walutowa - dwie waluty będące przedmiotem handlu na rynku walutowym, dla przykładu EUR/USD.

Pip, pips (punkt) – najmniejsza mozliwa wartość zmiany kursu danej pary walutowej.

Spread - jest to różnica (rozpiętość) między ceną kupna a ceną sprzedaży.

Swap – umowa, na mocy której dwa podmioty (również nie bankowe) pożyczają od siebie wzajemnie walutę. Umowa ta określa jak ma wyglądać rozliczenie oraz kiedy przepływy mają nastąpić. Celem takich umów jest zamiana zobowiązań np. o zmiennym oprocentowaniu na zobowiązanie o stałym oprocentowaniu lub na odwrót. Na takich transakcjach zazwyczaj zyskują obie strony płacąc mniej, niż gdyby każda wzięła kredyt bezpośrednio w banku.

Stopa procentowa - to procent który pożyczkobiorca płaci właścicielowi kapitału w zamian za udostępnienie. W przypadku sektora bankowego mamy do czynienia ze stopami oficjalnymi banku centralnego oraz rynkowymi – tak określa się oprocentowanie kredytów i depozytów pomiędzy bankami. Różnice w wysokości stop w różnych krajach wpływają na względne kursy ich walut.